Metod

1. Inledande möte

Vid ett första möte kartlägger vi gemensamt era behov och önskemål. Vad har lett fram till att ni överväger en utbildningsinsats, vad ska den leda till, vilka kommer beröras etc? Efter detta möte tar vi fram ett generellt förslag och en ungefärlig kostnad.

2. Workshop

I ett nästa steg genomför vi ett förutsättningslös och kostnadsfritt workshop omfattande ca 2 timmar där vi gemensamt går igenom era konkreta mål samt  kursupplägg och omfattning. Vid detta tillfälle får ni ju även möjlighet att pröva om ni tror att vi och vår kursledare är rätt för er, om så inte är fallet skiljs våra vägar. Lämpligt antal workshopdeltagare är 2-5 personer.

Agenda

  • Mål och syfte, var vill vi nå och hur mäter vi
  • Hur motiverar vi deltagarna att prioritera insatsen
  • Fortlöpande uppföljning under insatsen, hur följer vi upp att vi är på rätt väg
  • Finns risk att någon kommer tycka att det var en mindre lyckad insats?
  • Om vi väljer att genomföra, hur behöver vi förbereda oss?
  • Hur säkerställer vi  en fortsatt positiv utveckling inom området efter insatsen?

3. Projektstart JA/NEJ

Nu är det dags att fatta ett beslut! Ni kan här välja att avsluta vårt samarbete utan att det har kostat er en krona (bortsett från nedlagd tid). Men förhoppningsvis är vi ense om vad som ska göras, hur, varför samt när och kan påbörja utbildningsprojektet.

4. Genomförande

Ett projekt för en grupp omfattar normalt 4-7 utbildningspass á 3 timmar vardera i grupper om upp till 12 personer och pågår under 4-7 månader. Två 3-timmarspass kan slås samman till ett heldagspass.

Under genomförandet  varvar vi teoretiska genomgångar med

  • många övningar/rollspel varav vissa videofilmas
  • verklighetsbaserade case.
  • genomgång av hemuppgift och återkoppling

5. Uppföljning

Well svarar för kontinuerlig uppföljning av  kursdeltagarnas  utveckling och gör dessutom  återkommande avstämningar med beställaren.

Är du intresserad av kurser för grupper eller enskilda medarbetare? Kontakta oss för en inledande diskussion.