Project Description

Affärsmannaskap 1

roundyellow-kuggMålgruppen är konsulter, tekniker och andra specialister som normalt sett inte har en uttalad roll att utveckla affärer, annat än att göra ett bra jobb och vara en god representant för sitt företag. Kursen tar upp centrala delar som kundvärde, att inte skänka bort kunskap/tid etc. Merparten av personerna som finns här kommer med tiden utvecklas i riktning mot vad som beskrivs i Affärsmannaskap 2.

Kursen är mycket konkret med många övningar. Väl hemma igen har deltagarna med sig nya perspektiv och attityder samt ett flertal hjälpmedel och verktyg för att lyckas även i den affärsmässiga delen av experttrollen.

Kursen genomförs normalt vid 4 tillfällen á 3 timmar där vi behandlar följande områden:

Kundvärde
Kundvärde beskriver nyttan av det man levererar – inte vad eller hur man gör det. Det är först när kunden ser att värdet av vår leverans överstiger kostnaden som han eller hon vill ha en fortsatt diskussion. Följaktligen är det centralt att kunna diskutera sin leverans ur ett kundvärdeperspektiv.

 • Att skapa ömsesidigt värde
 • Kundvärde
 • Tre dimensioner av kundvärde
 • Problem och förbättringsmöjligheter är vägen till värde

Personlig kommunikation
Är det som är självklart för dig även självklart för kunden? Kommunikation handlar om att dela tankar, känslor och erfarenheter. I sin enklaste form kan det innebära att två personer hittar en samsyn om vad som ska görs, varför och när, men för att nå ditt krävs oftast att man väger in fler aspekter i kommunikationen än de rent affärsmässiga.

 • Personlig kommunikation
 • Kommunikationsstilar
 • Beteende i olika mötessituationer med kund

Att intervjua och bli intervjuad
Ett bra samtal mellan två parter är avspänt och bygger på ömsesidigt gillande. En för konsulten viktig uppgift är etablera ett bra samtalsklimat som bygger förtroende och förståelse, men även hjälper kunden att utforska förbättringsområden och tänkbara lösningar.

 • Vikten av att lyssna
 • Etablera ett bra samtalsklimat
 • Effektiva frågor
 • Effektiva svar

Argumentation
Många av oss ställs dagligen inför situationer där förmågan att argumentera och skapa avtryck är avgörande
för framgång. Ordval, klädstil, kroppsspråk och mycket mer kommer mottagare, många gånger omedveten, väga in i sin bedömning av dig och ditt förslag.

 • Från informatör till påverkare
 • Anpassa din argumentation
 • Hantera frågor och invändningar

Kursen kan antingen genomföras i grupp eller som individuell coachning. Kontakta oss för en vidare diskussion kring ett passande upplägg.